ប៉ែន ចំរ៉ុង ត្រូវ​គេ​ឆ្កឹះ​រឿង​អាស្រូវ​ចាស់ ឲ្យ​រង​អាម៉ាស់​ជា​ថ្មី គ្រាន់​តែ​បញ្ចេញ​មតិសោះ រហូតដល់

ប៉ែន ចំរ៉ុង ត្រូវ​គេ​ឆ្កឹះ​រឿង​អាស្រូវ​ចាស់ ឲ្យ​រង​អាម៉ាស់​ជា​ថ្មី គ្រាន់​តែ​បញ្ចេញ​មតិសោះ រហូតដល់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *