ទប់​លែង​ជាប់! ល្បី​ពាក្យ អ្នកក្រ បាយ​រួច​ស្រមៃ​ឃើញ​កន្លែង​គេង ស្រាប់តែ លោក ផែង វណ្ណៈដាក់ចំៗថា…

ទប់​លែង​ជាប់! ល្បី​ពាក្យ អ្នកក្រ បាយ​រួច​ស្រមៃ​ឃើញ​កន្លែង​គេង ស្រាប់តែ លោក ផែង វណ្ណៈដាក់ចំៗថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *