ធ្ងន់កហើយលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត សួរចំៗទៅអ្នកច្នៃម៉ូដ ឯម រៀម ថាមានខ្សែពួរខាងណាបានក្រសួងមិនហ៊ានក្អក?

ធ្ងន់កហើយលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត សួរចំៗទៅអ្នកច្នៃម៉ូដ ឯម រៀម ថាមានខ្សែពួរខាងណាបានក្រសួងមិនហ៊ានក្អក?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *