ល្បីទៀតហើយ មេទ័ពជើងទឹកម្នាក់ថាមេបញ្ជាការមូដ្ឋានទ័ពរាមវា.យក.ម្ទេ.ចរបងព័ទ្ធដីរបស់ខ្លួន ស្នើរសម្តេចជួយ

ល្បីទៀតហើយ មេទ័ពជើងទឹកម្នាក់ថាមេបញ្ជាការមូដ្ឋានទ័ពរាមវា.យក.ម្ទេ.ចរបងព័ទ្ធដីរបស់ខ្លួន ស្នើរសម្តេចជួយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *