សាយ សៀរ៉ា ប្រាប់ពីអាការ មុនធ្លាក់ខ្លួនឈឺវៀចមុខវៀចមាត់ រហូតគេងនៅពេទ្យក្រៅប្រទេស

សាយ សៀរ៉ា ប្រាប់ពីអាការ មុនធ្លាក់ខ្លួនឈឺវៀចមុខវៀចមាត់ រហូតគេងនៅពេទ្យក្រៅប្រទេស

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *