ធ្មេច​បើក​ៗ ឌួង ឆាយ ភ្ជាប់​ពាក្យ​បាន​១​ឆ្នាំ​បាត់, លោក ទម្លា-យថា…

ធ្មេច​បើក​ៗ ឌួង ឆាយ ភ្ជាប់​ពាក្យ​បាន​១​ឆ្នាំ​បាត់, លោក ទម្លា-យថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *