ទប់​ទឹក​ភ្នែក​មិន​ជាប់!ចែ ដាណា ​ទម្លាយ​ដួងចិត្ត​ពិត ​អាណិត​ ស្រឡាញ់​ពូម៉ៅ ​ណាស់ ហើយ​ថា បើ​ទេវតា​….(មានវីដេអូ)

ទប់​ទឹក​ភ្នែក​មិន​ជាប់!ចែ ដាណា ​ទម្លាយ​ដួងចិត្ត​ពិត ​អាណិត​ ស្រឡាញ់​ពូម៉ៅ ​ណាស់ ហើយ​ថា បើ​ទេវតា​….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *