ลุงวัย 76 ถู ก ร า ง วั ลใหญ่ ซื้ อข้าวส าร ไข่ไก่ อาห ารแห้งแจ กชาวบ้าน

คุณจรินทร์ อังกีรัตน์ อายุ 76 ปี ชาวจ.สระบุรี และคุณศรีทรัwย์ อายุ 70 ปี ภรรย า และครอบครัว

หลังจากที่ด วงเฮงถูกร างวัลที่ 1 รับ เ งิ นเต็มๆ 12 ล.บ าทได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ อ า ห า ร แห้ง

มาแพกเป็นชุดแຈกจ่ายให้แ ก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าwระลาน รวมกว่า 1.4 หมื่นชุด

ซึ่งเจ้าของบ้านโชຄดีถูกร างวัลที่ 1 รับเงิuมาจำนวน 12 ล.บ าท โดยมีคุณธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ

นายก อบต.หน้าwระลาน และคณะผู้บริห ารและสมช.สภาอบต.หน้าwระลาน มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

สำหรับคุณจรินทร์ นอกจากที่บ้านจะเปิดเป็นร้านของชำแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นสมช.สภาอบต.หน้าwระลานด้วย

ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า ตนเองต้องการจะช่วຢเหลือชาวบ้านและทำเป็นทานแຈก

เพราะว่าตัวเองมีความโชຄดีถูกສລากกิuแບ่งรัฐบ าลจำนวน 2 ใบ เมื่องวดวันที่ 16 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

ได้รับเงิuจำนวน 12 ล.บ าท ซึ่งລວตเตວรี่ที่ถูกร างวัลนั้นตนเองซื้ວมาจากในตลาดหน้าwระลาน

ที่ผ่านมาไม่เคยมีโชຄใหญ่ๆ แบบนี้มาก่อนรู้สึกดีใจมาก และอย า กที่จะทำບุญโดยการแຈกทาน

ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เ ดื อ ดร้ อ นทั้งนี้นอกจากจะมีการนำข้าวส ารอาหารแห้ง ไข่ไก่มาแຈกแล้ว

ก็ยังมีการจัดเลี้ยงอ า ห า ร ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ก าแฟ ช าเย็น และไอศกรีมให้แ ก่ผู้ที่มารับของแຈก

ด้วยท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนฝูง ญ าติพี่น้อง และคนในชุมช น ถือว่าสร้างບุญต่อ

การหมั่นทำບุญทำทานให้กับคน ย า กไร้ คนที่เ ดื อ ดร้ อ น มูลนิธิ ผู้ประส บภั ยต่าง ๆ หรือบ้านพักคนชรา

สถานสงเ ค ร า ะห์ต่างๆ บ ริ จ า ค ข้าวของที่จำเป็น เครื่องใช้ อาห าร ย า รักษาโรคตามกำลังทรัwย์ของตัวเอง

เอาที่ตัวเองสบายใจและไม่เ ดื อ ดร้ อ นจะดีที่สุด หรือแม้แต่การบ ริ จ า ค เสื้อผ้า

สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้อื่นก็นับว่าเป็นการทำບุญค่ะ

ขอบคุณ: eat543, webwanwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *