ព្រះតេជគុណលួន​សុវ៉ាត នៅSwitzerlandស្វីសប្រាក់ខែតិចបំផុត៥ពាន់ដុល្លារក្នុង១ខែច្រើនជាងប្រាក់ខែ ហ៊ុន សែន(មានវីដេអូ)

ព្រះតេជគុណលួន​សុវ៉ាត នៅSwitzerlandស្វីសប្រាក់ខែតិចបំផុត៥ពាន់ដុល្លារក្នុង១ខែច្រើនជាងប្រាក់ខែ ហ៊ុន សែន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *