13 ข้อ ต้องรู้ไว้ใช้ย ามคับขัน เมื่อโดนตsวจค้uรถค้uตัว

วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอ ดเมื่อโดนตรวจค้นรถค้นตัว กับบทความ 13 ข้อ รู้ไว้ใช้ย ามคับขัน เมื่อโดนตรวจค้นรถค้นตัว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง หากคุณนั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจจริง ๆ

เรื่องของก ฎหม ายนั้น เราทุกคนควรจะมีความรู้ติ ดตัวกั นเอาไว้บ้างเผื่อจำเป็นจะต้องใช้ในวันที่จำเป็น เพื่อจะได้สามารถเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อ ย่ าง ถูกต้องและไม่ถูกเอาเปรียบ
วันนี้เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของก ฎ ห ม า ยมาฝากกัน เช่นหากเราถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้น ในขณะนั้นเราสามารถ ถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ เอาไว้ได้หรือไม่

โดยคำถามนี้มีคำตอบโดย พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดี ตโ ฆ ษ ก สำนักงานตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ชี้แจงเอาไว้ว่า การถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นหรือ การจับกุม นั้นสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ถือว่าเป็นการละเ มิ ด สิ ท ธิ์ และไม่ผิด ก ฏ ห ม า ยด้วย

ชั้นตอนการขอตsวจค้นโดยเจ้าหน้าที่

1 ทุกครั้งก่อนที่จะมีการตsวจค้นรถเรา ควรให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตsก่อน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี และให้ขออนุญาตบันทึกภ า พ วิ ดิ โ อ เอ าไว้ด้วย ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐาuยืนยันทั้งสองฝ่าย

2 ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่ถอ ดหมวก และ แสดงห น้า ต าอ ย่ า งเปิดเผย

3 การอั ด วิ ดี โ อ จะมีผลดีให้กับทั้งตัวเรา และเ จ้าหน้าที่ด้วย

4 การบันทึกวิดีโอสามารถทำได้ ตราบที่ไม่ขัดขวางการทำงานของตำรวจ

5 ติดต่อคนใกล้ชิดหรือญาติให้มาหาเร็วที่สุด หรือ หากเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติควรติดต่อนักข่าวด้วยเพื่อเป็นพ ย า น

6 ขอให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเป็นคนทำการตรวจค้น เพื่อ ง่ายต่ อ การ ถ่ า ย วิ ดี โ อ

7 ก่อนการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่แสดงความเปิดเผย ด้วยการถลกแขนเสื้อขึ้นว่าไม่มีสิ่งผิ ดก ฎห มายซ่อนไว้

8 ในกรณีที่เราถูกคุมตัว หากมีของกลางอยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเรา ห้ามจับหรือห ยิ บขึ้น มาโดยเด็ดข า ด

9 หากเราไม่ได้ทำอะไรผิด อ ย่ าได้เซ็นชื่อในเอ กส า รใดๆทั้งสิ้น

10 หากเราไม่ได้ทำผิดต ามคำกล่าวหา อ ย่ ายอมถ่ า ยภาพด้วยการชี้ไปที่ของกลาง หรือใดๆก็ต าม เพราะหากทำแบบนั้น เท่ากับเรายอมรับว่า สิ่งที่เราชี้เป็นของเราหรือเราเป็นคนทำสิ่งนี้

11 ควรมีคนใกล้ชิด พี่น้อง หรือคนที่ไว้ใจได้ อยู่ด้วยตลอ ดเวลา

12 หากเราไม่ได้ทำผิด เราสามารถร้อ งเรียนต่อสื่อและหน่วยงานต่างๆได้ต ามกระบวนการ

13 หากมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือทนายเข้าฟังการตรวจสอบ จนเสร็จสิ้น

สำหรับหัวข้อที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคน ให้ได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองและสามารถทำต ามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมได้อ ย่ างถูกต้อง โดยไม่ถูกเอาเปรียบหรือถู ก ใ ส่ความ

ที่มา krustory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *