ម្ដាយប,ង្ខំ,កូ,ន,ស្រី​ឲ្យ​រៀបការជាមួយប្តីអ្នកមាន ដល់ថ្ងៃចូលរោងកូនក្រមុំ,រ,ត់,ទៅធ្វើរឿងដ៏ហួសចិត្ត..​(មានវីដេអូ)

ម្ដាយប,ង្ខំ,កូ,ន,ស្រី​ឲ្យ​រៀបការជាមួយប្តីអ្នកមាន ដល់ថ្ងៃចូលរោងកូនក្រមុំ,រ,ត់,ទៅធ្វើរឿងដ៏ហួសចិត្ត..​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *