ស៊ែផងបងៗ អាសូរណាស់! ដោយអត់លទ្ធភាពព្យាបាលបន្តរ ក៏ដាច់ចិត្តផុសរូបប្អូន សុំជំនួយពីជនសប្បុរសធម៌…

ឃើញបែបនឹង ពិតជាអាសូរ ណាស់ !! យោងតាមប្រភព គណនី ឈ្មោះ Pisey seng បានសសេររៀបរាប់ទាំងចិត្តអានិតពន់ពេក» ក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្អូនជីដូន១ បានឃើហើយអាណិត ចំពោះប្អូនប្រុសជាអនេក🙏🙏🙏 ដោយអត់លទ្ធភាពព្យាបាលបន្តរ កដាច់ចិត្តផុសរូបដើម្បីអោយបងប្អូន ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ គ្រែងគាត់បានមើលឃើញហើយ គ្រែងគាត់មានចិត្តមេត្តាជួយដល់គាត់ តាមសុធា មួយពាន់ក្តីពីរពាន់ក្តី🙏🙏🙏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយតាមរយ:លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ផ្ទាល់:0975736135 រឺតាមABAរបស់ខ្ញុំ 004053166 .សូមអរគុណទុកជាមុន(សូមជួយស៊ារផង🙏🙏🙏)។
បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយគាត់ អាចទំនាក់ទំនង ទៅកាន់លេខខាងលើ របស់បងប្រុសដែលផុស រឺតាមរយះ ABA.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *