ដឹងច្បាស់ហើយ!!! លីម តិចម៉េងទម្លាយអោយដឹងពីសាវតា តួឯកស្រីក្នុង MV ខ្លួនគឺជាអ្នកម្នាងក្នុងខ្សែរាជវង្ស..

ដឹងច្បាស់ហើយ!!! លីម តិចម៉េងទម្លាយអោយដឹងពីសាវតា តួឯកស្រីក្នុង MV ខ្លួនគឺជាអ្នកម្នាងក្នុងខ្សែរាជវង្ស..

ដឹងច្បាស់ហើយ!!! លីម តិចម៉េងទម្លាយអោយដឹងពីសាវតា តួឯកស្រីក្នុង MV ខ្លួនគឺជាអ្នកម្នាងក្នុងខ្សែរាជវង្ស..

ដឹងច្បាស់ហើយ!!! លីម តិចម៉េងទម្លាយអោយដឹងពីសាវតា តួឯកស្រីក្នុង MV ខ្លួនគឺជាអ្នកម្នាងក្នុងខ្សែរាជវង្ស..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *