ស្តាប់ខ្ញុងនិយាយអំពី.ការ.ធ្វើប្រព.ន្ធ.ចុ.ង ពែកមី មែនបើប្រ.ព.ន្ធគាត់ទទួលស្គាល់….(មានវីដេអូ)

ស្តាប់ខ្ញុងនិយាយអំពី.ការ.ធ្វើប្រព.ន្ធ.ចុ.ង ពែកមី មែនបើប្រ.ព.ន្ធគាត់ទទួលស្គាល់?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *