ដំណឹងក្ដៅៗ! រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសការយកពន្ធ​លើប្រាក់ខែចាប់ពី ១លាន ៥សែន ១រៀល ឡើងទៅគឺត្រូវកាត់ពន្ធ៥%

ដំណឹងក្ដៅៗ! រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសការយកពន្ធ​លើប្រាក់ខែចាប់ពី ១លាន ៥សែន ១រៀល ឡើងទៅគឺត្រូវកាត់ពន្ធ៥%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *