កាកា អូស្ត្រាលី ដាក់​ចំ​ៗ​រឿង​លុយ​១៤០០០ដុល្លារដែល​បាញ់​ច្រឡំ​ឲ្យ​ វ៉ាង​ ស្រី​ណូ​(មានវីដេអូ)

កាកា អូស្ត្រាលី ដាក់​ចំ​ៗ​រឿង​លុយ​១៤០០០ដុល្លារដែល​បាញ់​ច្រឡំ​ឲ្យ​ វ៉ាង​ ស្រី​ណូ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *