ដឹងតែកក្រើក! សកម្មភាពថត MV បទដំបូង លីម តិចម៉េង ប៉ះជាមួយតារា ៣ រូបនេះ -ម្ចាស់ពាន ប៉ះ ម្ចាស់ពាន(មានវីដេអូ)

ដឹងតែកក្រើក! សកម្មភាពថត MV បទដំបូង លីម តិចម៉េង ប៉ះជាមួយតារា ៣ រូបនេះ -ម្ចាស់ពាន ប៉ះ ម្ចាស់ពាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *