แม่จากพวกเราไป พ่อไม่รักพวกหนูปล่อยให้อยู่กันเอง

เรื่องราวจากกลุ่มจิ ต อาสาโครงการกองเกวียนบ้านไพร มีคุณครูจากโ ร งเรียน

บ้านบุพ ร าหมณ์อรุณอนุสรณ์ ต.บุพ ร าหมณ์ อ.นาดี จ.ป ร าจีนบุรี

ได้ขอทุนการศึกษาให้นักเรียนของตน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี แต่ย ากจน

ไม่มีทุนสำหรับการศึกษา โดยครูอัญญ า ภาณุพินทุ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง

ทำเรื่องขอทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนคนหนึ่งที่ลำบ า ก บ้านฐานะย า กจ น

พ่อแม่แยกทางกัน และได้อยู่กับแม่ แต่ไม่นานแม่ก็ได้จากไป เหลือเพียงต าย าย

ที่อายุมากแล้ว สุ ขภาพไม่ค่อยดี ซึ่งไม่สามารถออกไปทำงานได้อย่ างเต็มที่

และยังต้องเลี้ยงหลานอีกสามคน คนโตอายุสิบเอ็ดปี คนกลางสิบปีและคนเล็กแปดปี

ครูอัญญ าเล่าว่าน้องเป็นคนฉลาด เรียนดี อาศัยอยู่ในบ้านปูนครึ่งไม้ที่เปิดโ ล่ ง

มีตู้เสื้อผ้าเก่าๆใช้กั้นห้องแค่นั้น และ กางมุ้งนอนรวมกันทั้งหมด เสื้อผ้าเครื่องใช้เก่ามาก

ส่วนคุณต ามีอาชี พ รับทำทั่วไปในหมู่บ้าน อย่ างรับปลูกมัน แ บ กห าม

โดยใครมาให้ทำอะไรก็ไปทำ ตนกับภรรย าไปทำง า นได้เพียงวันละสองร้อยห้าสิบ

โดยให้หลานไปโ ร งเรียนวันละสิบห้า บางวันไม่มีให้ หลานๆก็เข้าใจ

ส่วนน้องมิวนั้นบอกว่าคิดถึงแม่มาก มองและกอดรูปแม่ของเธอนอนทุกคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *