ពលរដ្ឋហួសចិត្ត ប៉ូលិសឃា.ត់ឡាន ពេលសួរថាខុ.សអី បែរជាឆ្លើយ”អត់ដឹង” ចាំជួបមេសិន ព្រោះ…(មានវីដេអូ)

ពលរដ្ឋហួសចិត្ត ប៉ូលិសឃា.ត់ឡាន ពេលសួរថាខុ.សអី បែរជាឆ្លើយ”អត់ដឹង” ចាំជួបមេសិន ព្រោះ…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *