ដាក់មួយបទនេះអេមណាស់ ចុងក្រោយ ប៉ាៗ ឆ្លៀតឡើងលើឆាក Free ជូនមួយបទទៀត ឡើងកក្រើ.ក…(មានវីដេអូ)

ដាក់មួយបទនេះអេមណាស់ ចុងក្រោយ ប៉ាៗ ឆ្លៀតឡើងលើឆាក Free ជូនមួយបទទៀត ឡើងកក្រើ.ក
…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *