ចឹងសោះ! សុខ ពិសី ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿង មិនហ៊ានចាកឆ្ងាយពីទ្រនំចាស់ ទ្រាំរស់ជាង ១០ ឆ្នាំដោយសារមូលហេតុនេះ…(មានវីដេអូ)

ចឹងសោះ! សុខ ពិសី ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿង មិនហ៊ានចាកឆ្ងាយពីទ្រនំចាស់ ទ្រាំរស់ជាង ១០ ឆ្នាំដោយសារមូលហេតុនេះ…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *