មានចឹងទៀត.. បិណ្ឌភ្ជុំហើយ ព្រះសង្ឃ ៣អង្គ បន្លំធ្វើជាជនស៊ីវិល ចេញប្ល.ន់ រួចស្លៀកស្បង់វិញនៅវត្ត(មានវីដេអូ)

មានចឹងទៀត.. បិណ្ឌភ្ជុំហើយ ព្រះសង្ឃ ៣អង្គ បន្លំធ្វើជាជនស៊ីវិល ចេញប្ល.ន់ រួចស្លៀកស្បង់វិញនៅវត្ត(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *