ស្ន.ងការបំ.ភ្លឺថា ប៉ូលិ.សនៅរង្វង់មូលចោមចៅ ឃា.ត់ឡាន គឺដើម្បីអប់រំប៉ុណ្ណោះ ព្រោះតែ….(មានវីដេអូ)

ស្ន.ងការបំ.ភ្លឺថា ប៉ូលិ.សនៅរង្វង់មូលចោមចៅ ឃា.ត់ឡាន គឺដើម្បីអប់រំប៉ុណ្ណោះ ព្រោះតែ….(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *