ថាមែនៗ! នារីដែលប្រកាស.ព្រ.ម.ប្រ.គ.ល់.ខ្លួ.ន ដល់អ្នកដែលចាប់ឃា.ត.ក.រ.បាន ពេលនេះនាងបានចេញការបកស្រាយហើយ ដោយនាងនិយាយ(មានវីដេអូ)

ថាមែនៗ! នារីដែលប្រកាស.ព្រ.ម.ប្រ.គ.ល់.ខ្លួ.ន ដល់អ្នកដែលចាប់ឃា.ត.ក.រ.បាន ពេលនេះនាងបានចេញការបកស្រាយហើយ ដោយនាងនិយាយ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *