ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង! សមត្ថកិច្ច ប្រកាសអាសន្ន​ឱ្យ​ប្រុង​ជើងការ​ខ្ពស់បំផុត ពី​ទឺ​ក​ជំនន់​ស្ទឹង​នៅ…(មានវីដេអូ)

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង! សមត្ថកិច្ច ប្រកាសអាសន្ន​ឱ្យ​ប្រុង​ជើងការ​ខ្ពស់បំផុត ពី​ទឺ​ក​ជំនន់​ស្ទឹង​នៅ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *