តើ លីម តិចម៉េង វាសនា អាចខុសពីម្ចាស់ពានមុនៗឬទេ? ខណះ បុគ្គលម្នាក់នៅ PNN​ និយាយថា…(មានវីដេអូ)

តើ លីម តិចម៉េង វាសនា អាចខុសពីម្ចាស់ពានមុនៗឬទេ? ខណះ បុគ្គលម្នាក់នៅ PNN​ និយាយថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *