កុំចេះតែហ៊ាន! ឯកឧត្តមម៉ៅធនិន​ មានវិធានការបែបណាចំពោះផ្កាយ១ដែលមិនបើកលុយជូនកម្មករសំណង់(មានវីដេអូ)

កុំចេះតែហ៊ាន! ឯកឧត្តមម៉ៅធនិន​ មានវិធានការបែបណាចំពោះផ្កាយ១ដែលមិនបើកលុយជូនកម្មករសំណង់(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *