វីរបុរស ដល់គំរូ ជួយក្មេងលង់ទឹក តែលទ្ធផល ត្រូវ ស្លា ប់ ខ្លួនឯងចុងក្រោយ(មានវីដេអូ)

វីរបុរស ដល់គំរូ ជួយក្មេងលង់ទឹក តែលទ្ធផល ត្រូវ ស្លា ប់ ខ្លួនឯងចុងក្រោយ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *