ចែដាណាជួបគ្រូទាយតាមផ្លូវ​ ហ្នឹងថាបានប្ដីលើកក្រោយ សំណាងខ្លាំង​(មានវីដេអូ)

ចែដាណាជួបគ្រូទាយតាមផ្លូវ​ ហ្នឹងថាបានប្ដីលើកក្រោយ សំណាងខ្លាំង​(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *