លទ្ធផលអត់ជឿខឹងវាសនា ឥឡូវ​ទឹកលិចខ្លាំង ពលរដ្ឋខ្លះត្រូវឡើងដេកនៅលើដំបូងផ្ទះ…(មានវីដេអូ)

លទ្ធផលអត់ជឿខឹងវាសនា ឥឡូវ​ទឹកលិចខ្លាំង ពលរដ្ឋខ្លះត្រូវឡើងដេកនៅលើដំបូងផ្ទះ…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *