អេមមែនទែន! ស្ងាត់ៗ ម្ចាស់ពានទី១ នី រតនា ត្រៀមបើកអាជីវកម្មថ្មីមួយនេះ នោះគឺ… ត្រៀមបើកចុងឆ្នាំនេះ!(មានវីដេអូ)

អេមមែនទែន! ស្ងាត់ៗ ម្ចាស់ពានទី១ នី រតនា ត្រៀមបើកអាជីវកម្មថ្មីមួយនេះ នោះគឺ… ត្រៀមបើកចុងឆ្នាំនេះ!(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *