ដឹងតែសើច! កំពុងតែល្បីពាក់”ឥឡូវអ៊ុំសួរឯង”ស្រាប់តែឯកឧត្តមហ៊ុនជាមានចម្ងល់ ពាក្យនេះដូច្នេះ….(មានវីដេអូ)

ដឹងតែសើច! កំពុងតែល្បីពាក់”ឥឡូវអ៊ុំសួរឯង”ស្រាប់តែឯកឧត្តមហ៊ុនជាមានចម្ងល់ ពាក្យនេះដូច្នេះ….(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *