នោះ ស៊យធំ កង់បី ថយបុ ក រថយន្តស៊េរីទំនើប Rolls Royce នៅផ្លូវ(មានវីដេអូ)

នោះ ស៊យធំ កង់បី ថយបុ ក រថយន្តស៊េរីទំនើប Rolls Royce នៅផ្លូវ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *