ឃើញហើយទ្រាំមិបានទេ! លោកជំទាវហ៊ុន សុីណាតប្រតិកម្ម និងសូមអោយក្រសួងបើកការសើបអង្កេត គ្រូសិល្ប៍ នេះផង(មានវីដេអូ)

ឃើញហើយទ្រាំមិបានទេ! លោកជំទាវហ៊ុន សុីណាតប្រតិកម្ម និងសូមអោយក្រសួងបើកការសើបអង្កេត គ្រូសិល្ប៍ នេះផង(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *