សេដបាត់ ធ្លាប់តែរឹងមាំ ឈិន ម៉ានិច្ច បែរជាចង់យំ ហើយសួរអ្នកគាំទ្រ ទាំងយប់ រហូត ថន លក្ខិណា ឆ្លើយថា(មានវីដេអូ)

សេដបាត់ ធ្លាប់តែរឹងមាំ ឈិន ម៉ានិច្ច បែរជាចង់យំ ហើយសួរអ្នកគាំទ្រ ទាំងយប់ រហូត ថន លក្ខិណា ឆ្លើយថា(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *