អ្នក​ខ្លះ​ឆ្ងល់ រឿងអុនមុី ​កាល​នៅ​ជា​សង្សារ ផ្អែម​ដូច​ទឹកឃ្មុំ ឥឡូវក្លាយ​ជា​ទឹកខ្មេះ ​​នាង​ឆ្លើយ​ថា…(មានវីដេអូ)

អ្នក​ខ្លះ​ឆ្ងល់ រឿងអុនមុី ​កាល​នៅ​ជា​សង្សារ ផ្អែម​ដូច​ទឹកឃ្មុំ ឥឡូវក្លាយ​ជា​ទឹកខ្មេះ ​​នាង​ឆ្លើយ​ថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *