អត់ខុសហៅដែល​ ហើយសួររកនេះ-សួររកនោះ កំពុងតែមាន ការវែកញែកខ្លាំង សមត្ថកិច្ចខុសឬពលរដ្ឋខុស(មានវីដេអូ)

អត់ខុសហៅដែល​ ហើយសួររកនេះ-សួររកនោះ កំពុងតែមាន ការវែកញែកខ្លាំង សមត្ថកិច្ចខុសឬពលរដ្ឋខុស(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *