កុំប្រើរបស់ចាស់ខ្លាំងពេក ជាងផ្សារម្នាក់ ត្រូវចរន្តអគ្គិសនីឆ-ក់ ស្លា-ប់នៅការ៉ាស់ជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែង(មានវីដេអូ)

កុំប្រើរបស់ចាស់ខ្លាំងពេក ជាងផ្សារម្នាក់ ត្រូវចរន្តអគ្គិសនីឆ-ក់ ស្លា-ប់នៅការ៉ាស់ជួសជុលរថយន្តមួយកន្លែង(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *