ព្រះមហាក្សត្រថៃ ត្រៀមយាងចូលរួមរំលែកទុក្ខ និង ថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាស.-ពជនរងគ្រោះ ៣៩ នាក់(មានវីដេអូ)

ព្រះមហាក្សត្រថៃ ត្រៀមយាងចូលរួមរំលែកទុក្ខ និង ថ្វាយព្រះភ្លើងបូជាស.-ពជនរងគ្រោះ ៣៩ នាក់(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *