លីម តិចម៉េង ច្រៀងនៅ Ichiban Buffet ហើយឆ្លៀតធ្វើខួបឲ្យ ជំនួយការ ព្រមទាំងច្រៀងថា…(មានវីដេអូ)

លីម តិចម៉េង ច្រៀងនៅ Ichiban Buffet ហើយឆ្លៀតធ្វើខួបឲ្យ ជំនួយការ ព្រមទាំងច្រៀងថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *