លម្អិតទាំងស្រុង!រឿងកំពុងល្បីនៅថៃករណី​អតីត​ប៉ូលិសឈានដល់ធ្វើទង្វើរមួយនេះ រហូតដល់បាត់.បង់មនុស្ស ៣៧ នាក់

លម្អិតទាំងស្រុង!រឿងកំពុងល្បីនៅថៃករណី​អតីត​ប៉ូលិសឈានដល់ធ្វើទង្វើរមួយនេះ រហូតដល់បាត់.បង់មនុស្ស ៣៧ នាក់(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *