មហាជននាំគ្នាយកផ្កា យកនំ យករបស់លេង ទៅដាក់នៅមុខសាលាឧទ្ទិសដល់ក្មេងៗ(មានវីដេអូ)

មហាជននាំគ្នាយកផ្កា យកនំ យករបស់លេង ទៅដាក់នៅមុខសាលាឧទ្ទិសដល់ក្មេងៗ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *