ទឹកភ្នែកហូរ! ស្វាមីគ្រូ.ប.ង្រៀនដែលពពោះ ៨ ខែ ឈឺ.ចិត្តពេក រហូត.ដល់ថ្នាក់ពោលពាក្យបែប.នេះ(មានវីដេអូ)

ទឹកភ្នែកហូរ! ស្វាមីគ្រូ.ប.ង្រៀនដែលពពោះ ៨ ខែ ឈឺ.ចិត្តពេក រហូត.ដល់ថ្នាក់ពោលពាក្យបែប.នេះ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *