ចរិតអ្នកមាន! ទើបចេញមកពីវត្តធ្វើបុណ្យ ប៉ះគ្នាតិចតួចសោះ ជេ.រ.ដៀលម្តាយគេហើយជេ.រអ្នកកាសែត.អា.ន.រ.កទៀត(មានវីដេអូ)

ចរិតអ្នកមាន! ទើបចេញមកពីវត្តធ្វើបុណ្យ ប៉ះគ្នាតិចតួចសោះ ជេ.រ.ដៀលម្តាយគេហើយជេ.រអ្នកកាសែត.អា.ន.រ.កទៀត(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *