ក្រោយ​លោក​ ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ​លើកទឹកចិត្ត, ប៊ុត សីហា តប​វិញ​ថា​ កូន​មិន​ទាន់​បាន​ល្អ​អី​ច្រើន​ទេ តែ(មានវីដេអូ)

ក្រោយ​លោក​ ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ​លើកទឹកចិត្ត, ប៊ុត សីហា តប​វិញ​ថា​ កូន​មិន​ទាន់​បាន​ល្អ​អី​ច្រើន​ទេ តែ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *