បុគ្គលិកផ្លូវល្បឿនលឿន ត្រូវបាន បុរសម្នាក់ចេញមុខមករិះគន់ រឿងសំពះជំរាបសួរភ្ញៀវ ដោយសារតែ(មានវីដេអូ)

បុគ្គលិកផ្លូវល្បឿនលឿន ត្រូវបាន បុរសម្នាក់ចេញមុខមករិះគន់ រឿងសំពះជំរាបសួរភ្ញៀវ ដោយសារតែ(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *