មើលហើយ ទប់ទឹកភ្នែកអត់ជាប់ទេ ! លើកដំបូងហើយ ឃើញ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ស្រក់ទឹកភ្នែក ត្រង់ពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់(មានវីដេអូ)

មើលហើយ ទប់ទឹកភ្នែកអត់ជាប់ទេ ! លើកដំបូងហើយ ឃើញ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ស្រក់ទឹកភ្នែក ត្រង់ពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *