ស្រុកខ្មែរចឹង! ជនរ.ង.គ្រោះ​ទិញឡានបង់រំលោះ​ ត្រូវគេចាប់ដា.ក់.គុ.កយ៉ាងអយុត្តិធម៌​ កំពុង​ស្រែក​រកយុត្តិធម៌​(មានវីដេអូ)

ស្រុកខ្មែរចឹង! ជនរ.ង.គ្រោះ​ទិញឡានបង់រំលោះ​ ត្រូវគេចាប់ដា.ក់.គុ.កយ៉ាងអយុត្តិធម៌​ កំពុង​ស្រែក​រកយុត្តិធម៌​(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *