មកដឹង មូលហេតុ ដែល សម្ដេច​ ហ៊ុន​សែន​ ដកតំណែង​ រដ្ឋមន្ត្រី កសិកម្ម លោក វេងសុខុន(មានវីដេអូ)

មកដឹង មូលហេតុ ដែល សម្ដេច​ ហ៊ុន​សែន​ ដកតំណែង​ រដ្ឋមន្ត្រី កសិកម្ម លោក វេងសុខុន(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *