លីម តិចម៉េង រំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែក ច្រៀងក្រោមដំណក់ទឹកភ្នែក ឆាកតន្រ្តីដំបូង នៅកំពង់ចាម បុណ្យអុំទូក(មានវីដេអូ)

លីម តិចម៉េង រំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែក ច្រៀងក្រោមដំណក់ទឹកភ្នែក ឆាកតន្រ្តីដំបូង នៅកំពង់ចាម បុណ្យអុំទូក(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *